Tính chọn tác nhân dập cháy

TCVN Agent req. (kg) C (%) 7.9
Diện tích (m2) Agent req. (lbs) k1 0.1269
Chiều cao (mH) Agent fill (kg) k2 0.0005
Nhiệt độ (oC) Agent fill (lbs) S (kg/m3)
Buffer (%) M
V (m3)

Tính chọn nhu cầu nhiệt trong TTDL

Công suất IT tiêu thụ (kW) Tổng nhu cầu nhiệt cần (kW)
Diện tích khu vực IT (m2) Công suất lạnh PAC cần (kW)
Chiều cao khu vực IT (mH) Lưu lượng gió PAC cấp (cfm)
Dự phòng tính toán (%) Lưu lượng gió PAC cấp (m3/s)
Số điều hoà PAC N+0
Chênh lệch nhiệt độ cấp-hồi