Phạm vi dịch vụ

 • Vận hành các hệ thống kỹ thuật Cơ-Điện trong TTDL theo qui trình, qui định sẵn có.
 • Tiếp quản, duy trì và cập nhật các chỉnh sửa (nếu có) hồ sơ thiết bị hệ thống kỹ thuật.
 • Đề xuất cải tiến các qui trình liên quan vận hành như bảo trì bảo dưỡng, kiểm soát an ninh, xử lý sự cố các cấp độ, diễn tập các sự cố thảm hoạ có kịch bản trước...
 • Giám sát hoạt động hiện trường của các nhà thầu (do CDT ký duyệt triển khai) theo trách nhiệm, phạm vi cụ thể đã qui định sẵn.
 • Hỗ trợ và lập đề xuất thực hiện theo các yêu cầu dịch vụ nảy sinh trong quá trình vận hành.
 • Và các phạm vi công việc khác theo nhu cầu điều chỉnh.

Đánh giá chất lượng dịch vụ

 • Thực hiện đo lường và đánh giá theo các chỉ số đo lường công việc cụ thể KPO (Key Performance Objective).
 • Thiết lập, theo dõi cập nhật và tổng hợp các chỉ số KPO trực tuyến, theo thời gian thực.

Nhân sự vận hành

 • Các chứng chỉ quốc tế liên quan: CDFOM (Quản lý vận hành hạ tầng), CDRP (Quản lý rủi ro trong vận hành)...
 • Đội ngũ có kinh nghiệm nhiều năm trong các hoạt động liên quan TTDL: thi công, vận hành, xử lý cơ bản các sự cố thường gặp...
 • Có ý thức kỷ luật thực hiện công việc theo qui định và nghĩa vụ rõ ràng, tinh thần chịu trách nhiệm cao.

Dụng cụ vận hành

 • Các dụng cụ cơ bản cầm tay hàng ngày: đo điện, đo nhiệt độ không tiếp xúc, đèn pin, bộ đàm...
 • Các dụng cụ đo chuyên dụng: chất lượng điện, gió cấp/ hồi trên sàn/ miệng tấm gió...
 • Hệ thống quản lý nghiệp vụ vận hành FOS.

Tài liệu vận hành

 • Tiếp quản tài liệu vận hành hiện có, duy trì và đề xuất cải tiến khi cần nhằm đảm bảo kịp cập nhật với thực tế.
 • Lưu trữ và cung cấp cơ chế đảm bảo tài liệu vận hành luôn có sẵn khi cần, hạn chế phụ thuộc cá nhân hoặc sự sai sót của các phiên bản lỗi thời.

Qui trình vận hành

 • Triển khai các qui trình vận hành đang có sẵn của CDT.
 • Tư vấn cải biên, bổ sung các qui trình (nếu thiếu) nhằm tương thích tiêu chuẩn vận hành quốc tế DCOS (Data Center Operation Standard).
 • Từ đó lập nên dữ liệu đầu vào (tham khảo) cho qui trình quản lý tài sản của Chủ đầu tư.