Khảo sát, thiết kế Data Center

 • Ghi nhận mong muốn triển khai Data Center: qui mô theo các giai đoạn, công nghệ lẫn định hướng cấp độ sẵn sàng (Tiering/ Rated level) cần đạt.
 • Phối hợp kiểm tra thực tế, đánh giá sự phù hợp của thực địa so với nhu cầu.
 • Xây dựng giải pháp, thuyết minh khối lượng cùng lộ trình triển khai tương ứng.

Cung cấp, lắp đặt và kiểm tra vận hành

 • Cung cấp thiết bị, hệ thống phù hợp giải pháp phê duyệt.
 • Thực hiện triển khai lắp đặt và kiểm tra theo qui trình kiểm soát chất lượng tương ứng, điển hình: nhật ký thi công, trình mẫu, kiểm tra đầu vào, nghiệm thu công việc chuyển giai đoạn, lắp đặt tĩnh, không tải, có tải, hoàn thành hạng mục, tổng kết...
 • Lập hồ sơ hoàn công, tiến hành đào tạo vận hành và bàn giao công trình.

Qui trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng

 • Xây dựng qui trình bảo trì bảo dưỡng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quí.
 • Tư vấn xây dựng qui trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế DCOS (Data Center Operation Standard): thiết lập chỉ tiêu vận hành, tổ chức đội ngũ thực hiện, kiểm soát an ninh an toàn, quản lý tài nguyên cơ sở, đo lường giám sát và thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật...
 • Tư vấn xây dựng qui trình kiểm soát vào ra, thử nghiệm, lắp đặt/ gở bỏ thiết bị khỏi hạ tầng phòng máy...

 

Đánh giá và tối ưu hiệu năng khai thác

 • Kiểm tra thực tế, ghi nhận các thông số và qui trình vận hành hiện có.
 • Căn cứ vào hồ sơ xây dựng ban đầu cùng các khuyến cáo, khuyến nghị thực tế đang áp dụng trên thế giới để cung cấp lộ trình các điều chỉnh phù hợp cần thiết.
 • Các chỉ tiêu tối ưu quan trọng hay gặp: điện năng tiêu thụ, môi trường ổn định, chất lượng bảo trì bảo dưỡng.

Di dời hạ tầng Data Center

 • Khảo sát hạ tầng hiện có và hạ tầng sắp tới.
 • Xây dựng quá trình chuẩn bị di dời nhằm đáp ứng tối thiểu thời gian gián đoạn cũng như an toàn khôi phục hệ thống: sao lưu dữ liệu, dự phòng thiết bị, bảo hiểm liên quan.
 • Thiết lập hồ sơ thiết kế và hoàn tất hồ sơ hoàn công sau quá trình di dời hạ tầng Data Center.
 • Đào tạo và bàn giao công trình sau di dời.